Vào ngày 14 tháng 10 năm 2022, Học viện Hiki đã được Cục Nhập cư Tokyo chứng nhận là “trường phù hợp (trường quản lý tuyển sinh xuất sắc)”. Kết quả này sẽ được áp dụng cho các sinh viên dự định nhập học sau tháng 4 năm 2023. * Tỷ lệ nhập học có vấn đề là 0% cho các năm 2021, 2022 và 2023.